TÜRKİYE’DE NÜFUS YOĞUNLUKLARI

Birim alana düşen nüfusa nüfus yoğunluğu denir.

Aritmetik Nüfus Yoğunluğu
 • Belirli sınırlar içindeki insan sayısının, yüzölçümüne oranına aritmetik nüfus yoğunluğu denir.

Aritmetik nüfus yoğunluğu = Toplam Nüfus (Kişi) / Yüzölçüm (km²)

 • Türkiye’de aritmetik nüfus yoğunluğu yıllar itibariyle sürekli artmıştır.
Tarımsal Nüfus Yoğunluğu
 • Tarımla uğraşan nüfusun, ekili – dikili alan ile oranına tarımsal nüfus yoğunluğu denir.

Tarımsal Nüfus Yoğunluğu = Tarımla Uğraşan Nüfus (Kişi) / Tarım Arazisi (Km²)

 • Tarımsal nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu yerler Doğu Karadeniz ve Hakkari Bölümü’dür. Doğu Karadeniz Bölümü’nde yer alan Rize, Trabzon ve Artvin’de yoğunluk çok fazladır (yer şekilleri engebeli, tarım alanı az).
 • Tarımsal nüfus yoğunluğunun en az olduğu bölge İç Anadolu’dur. (Yerşekilleri sade, tarım alanı fazla).
 • Yerşekillerinin engebeli olduğu alanlarda tarımsal nüfus yoğunluğu fazla, yerşekillerinin sade olduğu alanlarda tarımsal nüfus yoğunluğu azdır.
Fizyolojik Nüfus Yoğunluğu
 • Toplam nüfusun, tarım arazisine oranına fizyolojik nüfus yoğunluğu denir.

Fizyolojik Nüfus Yoğunluğu= Toplam Nüfus (Kişi) / Tarım Arazisi (Km²)

 • Fizyolojik nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölgeler Marmara ve Karadeniz iken en az olduğu bölgeler ise İç Anadolu ve Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’dur.

NOT: Fizyolojik nüfus yoğunluğu, toplam nüfusun fazla olduğu yerlerde veya tarım alanlarının en az olduğu yerlerde yüksektir.

TÜRKİYE NÜFUSUNUN YAPISI

Nüfusun Yaş Özellikleri
 • Türkiye’nin TÜİK verilerine göre ortanca yaşı 32,7’dir.
 • Ortanca yaş erkeklerde 32,1, kadınlarda ise 33,4’ tür.
 • Ortanca yaşı en yüksek olan il Sinop (41,4), en düşük il Şanlıurfa (20,4)’dır.
 • Çalışma çağı olarak tanımlanan 15-64 yaş grubundaki nüfus 2020 yılında %67,7 oldu.
 • Çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş (bağımlı nüfus) grubundaki nüfus %22,8’e gerilemiştir.
 • Yaşlı yaş grubu olarak tanımlanan 65 ve daha yukarı yaştaki (bağımlı nüfus) nüfusun oranı ise  %9,5’e yükselmiştir.
Nüfusun Cinsiyet Özellikleri
 • Nüfusun cinsiyet özellikleri, evlilik, doğum ve ölüm oranlarının belirlenmesi ve iş hayatı için önemlidir.
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin erkek nüfusu, kadın nüfusundan fazladır.
 • Erkek nüfus ile kadın nüfus arasındaki en büyük fark 1927 yılında gerçekleşmiştir. (erkek %51,9 – kadın %48,1 = %3,8) Bu durumun sebebi Kurtuluş Savaşı’nda erkek nüfusun büyük bir oranda kayba uğramasıdır.
 • Son yıllarda nüfus oranları birbirine çok yaklaşmıştır.
 • TÜİK verilerine göre 2020 yılında toplam nüfusta erkek nüfus oranı %49,7, kadın nüfus oranı ise %50,3’tür.
 • Erkeklerde ve kadınlarda en fazla nüfus 20-24 aralığındadır.
Nüfusun Eğitim Özellikleri
 • Cumhuriyetin ilanından sonra ülkemizde okuma – yazma seferberliği başlamıştır. 
 • 1955 yılına kadar okuma – yazma oranında sürekli artış olmuştur.
 • 1955-1960 yılları arasında okur – yazar oranı erkeklerde düşmüştür. Kadınlarda sabit kalmıştır. Nedeni II. Dünya Savaşı’dır.
 • 1960 yılından sonra hem erkek hem kadında okur – yazar oranı sürekli artarak erkeklerde %98,6 kadınlarda ise %93’e yükselmiştir.
Nüfusun Ekonomik Sektörlere Dağılımı
 • En yüksek işsizlik oranı kentlerde gerçekleşmektedir.
 • Tarım sektöründe çalışanların oranı azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışanların oranı artmaktadır.
 • TÜİK verilerine göre istihdam oranı %44’dür. Tarım sektöründe 242 bin, İnşaat sektöründe 68 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 257 bin, hizmet sektöründe ise 161 bin kişi arttı.
 • İstihdam edilenlerin %16’sı tarım, %20,7’si sanayi, %5,2’si inşaat, %58,1’i ise hizmet sektöründe yer aldı.
Türkiye’de Çalışan Nüfusun Sektörlere Dağılımı 
 • Kayıt dışı çalışanların oranı %31 oldu
 • 15-64 yaşındaki işsizlik oranı %14,1, istihdam oranı %48,6 oldu.
 • Genç nüfusta işsizlik oranı %24,5, istihdam oranı ise %31 oldu.
 • İşsizlik oranının en yüksek olduğu bölge Güneydoğu Anadolu iken en düşük olduğu bölge Batı Karadeniz ve Kuzeydoğu Anadolu Bölgeleridir.
 • Erkeklerde işsizlik oranının en yüksek olduğu bölge Güneydoğu Anadolu Bölgesi iken kadınlarda İstanbul’dur.
 • Hizmet sektörünün payının en yüksek olduğu bölge İstanbul ve Batı Anadolu’dur.
 • Sanayi sektörü payının en yüksek olduğu bölge Doğu Marmara ve İstanbul’dur.
Nüfusun Kır ve Kent Özellikleri
 • Cumhuriyetin ilanından sonra 1927 yılında yapılan ilk nüfusun %75,8 i kırsal kesimde yaşamaktaydı. Kentlerdeki oran ise %24,2 idi.
 • 1927 yılından 1950 yılına kadar kırsal ve kentsel nüfus oranı, sürekli bir artış göstererek 2020 yılında %93’e yükselmiştir.
  • Nedenleri;
  • Köyden kente yoğun göçlerin olması
  • Bazı bucak ve köylerin ilçe olmasıyla kent yerleşim yerlerinin sayısının artması.
 • Türkiye’de kentsel nüfusun en fazla olduğu bölgeler Marmara ve Ege, en az kentsel nüfus Doğu Anadolu Karadeniz’dedir.
 • Kentsel nüfusunun en fazla olduğu il %99 ile istanbul’dur.
 • 2012-2013 döneminde kentsel nüfus oranı belirgin bir şekilde artmıştır.


Not: Kaynak olarak Pegem Akademi yayınlarından faydalanılmış, Çalışma düzeninde hazırlanmıştır.