NÜFUSUN YAPISI

Nüfusun Yaş Gruplarına ve Cinsiyete Göre Dağılışı

 • Toplam nüfusun yaş dilimlerine göre dağılışı iki şekilde yapılır.
 • Geniş aralıklı yaş dilimleri: 0-14, 15-64 ve 65 yaş üstü diye gruplandırılır.
 • Dar aralıklı yaş dilimleri: 0-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29,….60-64, 70-74 yaş aralığı diye gruplandırılır.
 • Nüfusun cinsiyet dağılışında kadın erkek ayrımı yapılır.
 • Nüfusun yaş ve cinsiyet dağılımının bilinmesi hem sosyal ve ekonomik sorunların belirlenmesinde hem de ileriye dönük planlamaların yapılmasında gereklidir.
 • Ayrıca bağımlılık oranı kavramı da yaş gruplarına dağılıştan çıkarılır.
 • 0-14 yaş grubuna “çocuk nüfus”, 15-64 yaş grubuna “yetişkin nüfus”, 65 yaş üstüne “yaşlı nüfus” denir. Buna göre bağımlı nüfus aşağıdaki formülle bulunur.
 • Formüle göre çocuk ve yaşlı nüfus oranlarının fazla, aktif nüfus oranlarının az olması bağımlılık oranını yükseltir.
 • Genel olarak gelişmiş ülkelerde bağımlılık oranı az olurken gelişmemiş ülkelerde bağımlılık oranı yüksektir.
 • Fakat bazı gelişmiş ülkelerde yaşlı nüfus oranı yüksek çocuk nüfus oranı düşük olduğu için bu oranlar bazen yanıltıcı olabilir.
 • Bu nedenle son dönemde bağımlılık oranı “genç bağımlı ve yaşlı bağımlı” olarak ikiye ayrılmıştır.
Nüfusun Yaş ve Cinsiyet Piramitleri
 • Ülkelerin toplam nüfuslarının yaş gruplarına ve cinsiyete dağılışını gösterir. Genel olarak beş şekildedir.
 • Üçgen şeklindedir.
 • Doğum oranı yüksektir.
 • Sağlık hizmetleri gelişmediği için ortalama yaşam süresi kısadır. Ölüm oranı yüksektir.
 • Gelişmiş ülkelere aittir.
 • Hızlı nüfus artışı vardır.
 • Bangladeş, Somali, Kenya gibi ülkelere aittir.
 • Kenarları içe çökük üçgen şeklindedir.
 • Doğum ve ölüm oranı yüksektir.
 • Bebek (0-5 yaş grubu) ölüm oranı azalmaya başlamıştır. Bebek ölüm oranlarının azalmasıyla orta tarafta içe çökme vardır. Bu çökmenin nedeni tabanın öncekine göre genişlemesidir.
 • Sağlık hizmetleri gelişmekte olan ülkelere aittir.
 • Türkiye’nin önceki yıllarda görülen (1935) nüfus pramididir.
 • İran ve Nijarya gibi ülkelere aittir. • Arı kovanı şeklindedir.
 • Tabanı dardır. Doğum oranı azalmıştır.
 • Yaşlı nüfus oranı fazladır. Ortalama yaşam süresi uzundur.
 • Gelişmiş ülkelere aittir.
 • İngiltere, Fransa, Norveç, Almanya gibi ülkelere aittir.

 • Çan şeklindedir.
 • Uzun süre düşük doğum oranından sonra tekrar doğum oranı artmaya başlamıştır.
 • Doğum oranını artıran politikalar izlemiştir.
 • ABD, Kanada gibi ülkelere aittir.
 • Doğum oranı hızla azalmaktadır.
 • Japonya gibi nüfus problemi yaşadıktan sonra gelişen ülkelerdir.
 • Ülkeler için nüfus pramitleri çok uzun süreli olarak kalıcı değildir.
 • Zaman içinde ekonomik gelişmeler, savaşlar, nüfus politikaları gibi nedenlerle nüfus pramitlerinin şekilleri değişir.

Nüfusun Cinsiyete Göre Dağılımı

 • Toplam nüfus içinde kadın nüfusun erkek nüfusa oranıdır.
 • Normal şartlarda kadın ve erkek nüfus oranları birbirine çok yakın olur. Fakat doğumlar, ölümler, göçler ve savaşların etkisiyle kadın erkek nüfus oranları ülkeden ülkeye ve bölgeden bölgeye farklılık gösterir.
 • Göç alan yerlerde erkek nüfus, göç veren yerlerde kadın nüfus fazladır.

Nüfusun Eğitim Durumu

 • Nüfusun eğitim durumu ülke kalkınmasında ve gelişmesinde önemli unsurlardan biridir.
 • Gelişmiş ülkelerde eğitim durumu yüksek olurken gelişmemiş ülkelerde eğitim durumu düşüktür.

 Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyet Kollarına Dağılımı

 • Çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre dağılımı ülke gelişmişliğini gösteren en belirleyici unsurlardandır. Gelişmiş ülkelerde sanayi ve hizmette çalışanların oranı yüksekken gelişmemiş ülkelerde tarımda çalışanların oranı yüksektir.


Kırsal-Kentsel Nüfus

 • Bir ülkenin kırsal ve kentsel nüfus oranları, o ülkenin ekonomik ve sosyal yapısını yansıtan en önemli göstergelerdendir.
 • Gelişmiş ülkelerde kentleşme oranı yani kentli nüfus oranı fazlayken gelişmemiş ülkelerde kırsal nüfus oranı fazladır.
 • Ülkeler geliştikçe kentsel nüfus oranları artar.


Not: Kaynak olarak Pegem Akademi yayınlarından faydalanılmış, Çalışma düzeninde hazırlanmıştır.