İKLİM BİLGİSİ

 • Klimatoloji, iklim bilgisi demektir. İngilizce climate ve logos kelimelerinden oluşmuştur.
 • Herhangi bir yerdeki hava olaylarının uzun yıllar sonucunda alınan ortalamasına “iklim” denir.
 • Belirli bir yerde kısa sürede (saat, gün, hafta) değişebilen hava olaylarına “hava durumu” denir.
 • Kısa sürede değişen atmosfer olaylarını inceleyen bilim dalı “meteorolojidir.”
 • Farklı hava kütlelerinin karşılaşma alanı cephedir.
 • Sıcaklık ve nem bakımından benzerlik gösteren geniş atmosfer parçalarına “hava kütlesi” denir.
 • Hava kütleleri sıcaklıklarına göre Ekvator’dan başlayarak kutuplara doğru şu şekilde isimlendirilmiştir:
  • Ekvatoral (E) Sıcak,
  • Tropikal (T) ılık,
  • Polar (P) serin-soğuk,
  • Arktik (A) çok soğuktur.
 • İçindeki su buharı miktarına göre şu şekilde isimlendirilmiştir:
  • Maritim (M) nemli denizel hava kütlesi,
  • Continental © kurak – karasaldır.

İKLİM ETKİLERİ

Doğal (Fiziki) Çevreye Etkisi

 • Doğal bitki örtüsü
 • Denizlerin tuz oranı
 • Toprak tipleri
 • Kayaçların Çözülme türü
 • Akarsu rejim ve debileri
 • Dış kuvvetlerin etki alanı

İnsana Etkisi

 • Yerleşme Özellikleri
 • Giyim özellikleri
 • Beslenme özellikleri
 • Kültürel özellikleri
 • Fizyolojik yapı

Ekonomik Faaliyetlere Etkisi

 • Tarım
 • Turizm
 • Ticaret
 • Ulaşım
 • Sanayi
 • İklim elemanları ile ilgili bilgiler uzun yıllık meteorolojik gözlem, ölçme ve hesaplamaya dayanır.
 • Bu bilgiler Birleşmiş Milletlere bağlı Lozan’daki Dünya “Meteoroloji Örgütü (WMA)” tarafından yapılır.
 • Ülkemizde düzenli gözlemler 1911 yılında Kandilli Rasathanesi’nin kurulmasından sonra başlamıştır.
 • 1936 yılında Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü kurulmuştur.
 • Meteorolojide sinoptik, klimatolojik ve fenolojik gözlemler yapılmaktadır.
  • Sinoptik Gözlemler: Bütün dünyada aynı anda yapılan atmosferin hem yatay hem dikey durumunu inceleyen gözlemlerdir. Radiosonde cihazları ile yapılır. GMT’ye göre 6 saat arayla günde 4 defa yapılır.
  • Fenolojik Gözlemler: Kültür bitkilerinin ekim, çimlenme, çiçek açma, yapraklanma, olgunlaşma ve hasat tarihlerinin gözlenerek kaydının tutulmasıdır.
  • Klimatitolojik Gözlemler: Atmosferin zemine yakın özelliklerinin incelendiği gözlemlerdir. Sinoptikten farkı, yerel saate göre yapılmasıdır. İklim elemanları günün belli saatlerinde gözlenir. Sıcaklık 7,14,21 saatlerinde, yağış 24 saatte basınç 3 saat ara ile gözlenir.

ATMOSFER

 • Yer yuvarlağını çepeçevre saran ve çeşitli yoğunluktaki gazlardan oluşan hava küreye “atmosfer” denir.
 • Atmosferin kalınlığı ortalama 10.000 km civarındadır. Fakat bu kalınlık her yerde eşit değildir.
 • Ekvator’da daha kalın, kutuplarda daha incedir.


























Not: Kaynak olarak Pegem Akademi yayınlarından faydalanılmış, Çalışma düzeninde hazırlanmıştır.