ENERJİ KAYNAKLARI

Tükenebilir enerji kaynakları

 • Birincil kaynaklar da denir.
 • Rezervleri sınırlıdır.
 • Petrol, kömür, doğalgaz, uranyum ve toryumdur.
 • Kullanım süreleri sınırlıdır.

 Tükenmeyen enerji kaynakları

 • Güneş, rüzgar, dalga, biyomas ve jeotermal enerjidir.
 • Yeniden kullanılabilir.
 • Rezervleri tükenebilir kaynaklar gibi sınırlı değildir.

Kömür

 • İnsanlar odun ve odun kömüründen sonra kömürü kullanmışlardır.
 • Kömürün enerji kaynağı olarak kullanılması sanayi devriminden sonra olmuştur.
 • Önce İngiltere’de Demir Çelik fabrikasında, sonra buhar makinesinin sanayide kullanılması ile olmuştur.
 • Kömür organik kökenli bir taştır.
 • İçinde karbon hidrojen ve oksijen vardır.
 • Kömürde karbon oranı arttıkça yanıcılık ve kalori değeri artmaktadır. Bu özellikle zamanla ilgilidir.
 • IV. zamanda Kuaterner’de oluşan Turba, kalorisi
 • III. zamanda Tersiyer’de oluşan Linyit, kalorisi 6300-8300
 • I. zamanda Karbonifer’de oluşan Taşkömürü,
 • I. zamanda Devoniyen’de oluşan Antrasit Taş kömürü; elektrik üretiminde ve demir – çelik sanayisinde kullanılırken linyit daha çok termik santrallerde elektrik üretiminde ve ısıtmada kullanılır.
 • Dünyada taş kömür rezervi ülkelere eşitsiz dağılmıştır.
 • En fazla rezerve ABD, Rusya, Çin, Avustralya, Hindistan.

Petrol 

 • Bitkisel ve hayvansal fosillerin uzun bir zaman içinde kimyasal değişime uğraması ile oluşur. 
 • Petrolün oluşabilmesi için gözenekli tabakalar olmalıdır.
 • Ayrıca petrolün kapanlar da sıkışıp kalması ve başka yere göç etmemesi gerekir.
 • 1885 yılında Alman Daimler’in benzin motorunu icat etmesi, Ford’un Amerika’da otomobil fabrikasını kurması ve arabalarda seri tüketimi dolayısıyla üretimi de artmıştır.
 • Dünya petrol rezervlerinin % 61’i Ortadoğu’da, %11.6’sı Avrasya, %9.5 Afrika, %9’u Güney Amerika, %6’sı  Kuzey Amerika
Doğalgaz
 • Doğada gaz halinde bulunan metan, etan, propan, bütan birleşimlerinden başka, bunlarla karışık veya ayrı olarak bulunan kükürtlü hidrojen, karbondioksit, azot ve helyum gibi gazlara doğalgaz denir.
 • Doğalgaz günümüzde ısıtmada, enerji üretiminde, motorlu taşıtlarda ve sanayide kullanılmaktadır.
 • Dünya üretimi tüketime bağlı olarak artmaktadır.
 • Doğalgaz rezervlerinde Rusya, İran ve Orta Doğu ülkeleri (Katar, BAE) ile Orta Asya’da Türkmenistan önde gelir.

Su gücü 

 • Tarih boyunca insanlar sulardan farklı şekillerde yararlanmışlardır. Bununla beraber dinamonun icadı, su gücünün elektrik enerjisine dönüştürülmesine neden olmuştur.
 • Bu enerji, uygarlıklarının gelişmesine büyük katkı sağlamıştır.
 • Günümüzde üretilen enerjinin yaklaşık 1/4 ü su gücünden elde edilmektedir. Ancak su gücünden elektrik elde etmek için bazı doğal ve beşeri şartları vardır.
 • Başlıca doğal şartlar;  rejimi düzenli ve yatağı boyunca eğimin fazla akış hızının yüksek olması gerekir.
 • Kanada, İskandinav Yarımadası, Sibirya: yağış yeterli, topografya yüzeyi engebeli, buharlaşma düşüktür. Bu nedenle hidrolik enerji potansiyeli yüksektir.
 • Alpler, Apenin, Kafkaslar, Kayalık, Ant Dağları: Eğim fazla, yağış yeterlidir. Hidrolik potansiyel çok yüksektir.
 • Amazon Kongo Nijer ganj brahmaputra: Ekvator ve Muson iklim bölgeleridir. Yağış fazladır. Akarsuların debisi yüksek, rejimleri genelde düzenlidir.
 • Ganj gibi dağlardan gelen akarsuların potansiyeli yüksektir.
 • Dünya hidroelektrik üretiminde Çin, Kanada, ABD, Brezilya, Rusya, Norveç ve Japonya önde gelir.

NÜKLEER ENERJİ

 • Atomun parçalanması ile ilgilidir.
 • Füzyon ve fizyon şeklinde reaksiyon ile ilgili bir oluşumdur.
 • Bu durumlarda büyük bir enerji açığı çıkar. Bu enerji ile ısıtılan sudan buhar elde edilir. Bu buhar gücünden elektrik enerjisi elde edilir.
 • Günümüzde, dünyada üretilen enerjinin yaklaşık %20’si nükleer enerjiden üretilir.
 • Bu enerji nükleer santrallerinden sağlanır.
 • En fazla santral ABD, Fransa, Japonya, Rusya ve Güney Kore’dedir.
 • Yakıt olarak uranyum ve toryum kullanılır.
 • Nükleer santraller sanıldığı gibi havayı kirletmez. 
 • Bacalardan çıkan su buharıdır.
 • Nükleer santrallerin en büyük olumsuzluğu nükleer atıklar ve santrallerde meydana gelebilecek kazalardır.
 • Nükleer santralin kurulması hem yüksek maliyetlidir hem de kurulum yerinin seçilmesinin zorluğu ayrı bir sorundur.

JEOTERMAL ENERJİ

 • Yer kabuğunun kırık ve çatlaklarından yeraltına sızan sular yeraltında ısınıp mineralce zenginleştikten sonra tekrar yükselir.
 • Bu sular yeryüzüne çıkar ya da kayaçlar arasında birikir .
 • Bu sular kırıklar aracılığı ile veya sondajlarla çıkarılır.

Düşük sıcaklıklar

 • Sıcaklığı 20-70 °C olanlardır. 
 • Binaların ısıtılmasında ve sıcak su şeklinde kullanılır.
 • İzlanda, Japonya, ABD, Endonezya, Türkiye ve Şili’de bu amaçlar için kullanılanlar vardır.

Orta sıcaklıklar

 • Yetmiş 150 santigrat derece olanlardır.
 • fabrikaları mobilya ve dericilikte kullanılır.

Yüksek sıcaklıklar

 • 150 dereceden fazla olanlardır.
 • bunlar genellikle buhar olarak yeryüzüne çıkarlar yakınına buhar tribünü yapılarak elektrik enerjisi elde edilir.
 • Ekonomik ve temiz bir yöntemdir.
 • Zelanda Meksika Endonezya da kullanılır.
 • jeotermal enerji kaynaklarının dağılışı ile tektonik kuşaklar Kırıklı ve volkanik kuşaklar arasında bağlantı vardır.

RÜZGAR ENERJİSİ

 • Rüzgar enerjisinden her yerde faydalı namaz.
 • Temiz ve tükenmeyen bir enerji kaynağıdır.
 • Bu güçten faydalanabilmek için rüzgarın hızı Rüzgar frekansı ve hakim rüzgar gülünün tespiti önemlidir.
 • Alice ve Batı rüzgarlarının etkisinde kalan kıyı ülkelerinde bu rüzgarlardan faydalanır.
 • dünyada Rüzgar türbinlerinin yoğun olduğu yerler ABD’nin Batı kıyıları ve Batı Avrupa’da İngiltere İrlanda İzlanda Hollanda Danimarka Norveç Almanya ve İspanya dır.
 • Rüzgar temiz bir enerji kaynağıdır fakat santrallerin olumsuz tarafları şunlardır;
  • Gürültülü çalışıyor.
  • Çok yer kaplar.
  • Kurulumları pahalıdır.

 GÜNEŞ ENERJİSİ

 • Güneş enerjisi Güneş kollektörleri aracılığıyla ısıtma işlerinde çok geniş alanlarda kullanılmaktadır.
 • Sıcak su temini, evlerin ısıtılması ve seraların ısıtılması gibi alanlardır.
 • Güneş enerjisi hem temiz olması hem de tükenmeyen enerji kaynağı olması nedeniyle kullanımı yaygınlaşmaktadır.
 • Bu alanda ABD, Meksika, Şili, Avustralya, Mısır ve Yunanistan’da çalışmalar yapılmaktadır.

BİYOKÜTLE

 • Yaşayan veya yakın zamana kadar yaşamış biyolojik maddelerden yakıt elde edilmesi biyokütledir.
 • Günümüzde odun ve tezek yakılması klasik anlamda özel bitkiler ve ağaçlar yetiştirilerek yakıt elde edilmesi modern anlamda biyokütledir.

Bitkisel biyokütle

 • Orman ürünleri, çabuk büyüyen ağaçlardan oluşan enerji ormanları bitkiler ve otlar bu gruptadır.
 • Bazı bitkilerden alkol ve değişik yakıtlar elde edilir. Bunlar petrolün yerine kullanılmaktadır.
 • Bunlar arasında en önemlisi biyodizeldir.
 • Biyodizelde ayçiçek, soya, kanola ve yağlı tohumlar ile hayvansal yağlar hammadde olarak kullanılır.

Hayvansal atıklar

 • Hayvansal gübre den iki şekilde faydalanılır.
  • Birincisi bu koltuklar kurutularak tezek elde edilir ve yakacak olarak kullanılır.
  • İkincisi hayvansal gübre oksijensiz ortamda kalarak biyogaz elde edilir bu gazın büyük kısmına metan gazı oluştur.

Kent atıkları

 • Evsel ve sanayi atıklarının biriktirildiği alanlarda oluşan gazların değerlendirilmesidir.
 • Türkiye’de bazı şehirlerinçöplerinin depolandığı alanlarda burada biriken metan gazından enerji elde edilmektedir.Not: Kaynak olarak Pegem Akademi yayınlarından faydalanılmış, Çalışma düzeninde hazırlanmıştır.